• JUDr. Anna ONDROVÁ

  a d v o k á t k a

O nás

Advokátka JUDr. Anna Ondrová so sídlom v Spišskej Novej Vsi poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych odvetviach práva.

Cieľom je poskytovať profesionálny a férový prístup k právnym službám.

Dôraz pri poskytovaní právnych služieb kladieme na odbornosť, profesionalitu, kvalitu, efektívnosť, spoľahlivosť a individuálny prístup ku klientom.

Diskrétnosť a zachovávanie mlčanlivosti vo vzťahu ku klientom je samozrejmosťou.

Služby

 • príprava, posudzovanie a vypracovanie zmlúv, dodatkov, výziev, žalôb a iných právnych podaní,
 • kontrola a pripomienkovanie zmlúv predložených druhým účastníkom zmluvného vzťahu,
 • poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch vrátane zastupovania pred súdom, sporové veci, nesporové veci,
 • podielové spoluvlastníctvo (zrušenie a vyporiadanie),
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zúženie, zrušenie, vyporiadanie),
 • vlastníckeho práva (prevod, riešenie problémov v oblasti vlastníckeho práva),
 • vecné bremeno,
 • susedské spory,
 • ochrana osobnosti,
 • dedičské konanie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní),
 • náhrada škody,
 • bezdôvodné obohatenie.
 • zastupovanie v konaniach týkajúcich sa rozvodu,
 • zastupovanie v konaniach týkajúcich úpravy rodičovských práva a povinností,
 • zastupovanie v konaniach týkajúcich úpravy vyživovacích povinností,
 • určenie otcovstva,
 • schválenie úkonu maloletého dieťaťa,
 • príprava dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • zakladanie obchodných spoločností,
 • zmeny zápisov do obchodného registra,
 • príprava zmluvnej dokumentácie,
 • postúpenie pohľadávok,
 • prihlasovanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchanie trestných činov,
 • obhajoba obvinených v trestnom konaní,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní.
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o hmotnej zodpovednosti, dodatkov k pracovným zmluvám,
 • zmluvných podkladov k ukončeniu pracovných pomerov,
 • zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti pracovného práva.
 • zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy,
 • zastupovanie v konaní o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, proti nečinnosti orgánu verejnej správy, v konaní vo veciach správneho trestania.
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní,
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • vypracovanie zmlúv pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy),
 • vypracovanie nájomných zmlúv,
 • vypracovanie zmlúv o zriadení vecného bremena,
 • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa sporov o vlastníctvo nehnuteľností.

Cenník

Základom pre určenie odmeny za poskytovanie právnych služieb je Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorá upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.

Odmena advokáta za služby právnej pomoci je založená predovšetkým na dohode medzi advokátom a klientom v jeho veci, nakoľko každý prípad je individuálny. Výška je dohodnutá v závislosti od náročnosti a typu právnej veci.

Kontakt

JUDr. Anna Ondrová

a d v o k á t k a

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod poradovým číslo 8808

Adresa

Hviezdoslavova 483/47, 05201 Spišská Nová Ves